lauantai 28. helmikuuta 2015

Kalevala, ensimmäinen luku

Trokeemankeli: tulokset

Yhteenveto

344 riviä, joista 3 (1 %) virheellisiä ja 0 (0 %) varoituksen saaneita. Murtosäkeitä 53 %.
MITVA: 11 eri säetyyppiä 20 säettä kohden (Kalevalassa yleensä noin 11).

Tulokset riveittäin

Tulos Muoto Säe 
1OK 323 Mie-le/ni mi/nun te/ke-vi
2OK 35 ai-vo/ni a/jat-te/le-vi
3OK 44 läh-te/ä-ni / lau-la/ma-han
4OK 35 saa-'a/ni sa/ne-le/ma-han
5OK 44 su-ku/virt-tä / suol-ta/ma-han
6OK 44 la-ji/virt-tä / lau-la/ma-han
7OK 233 Sa-nat / suus-sa/ni su/la-vat
8OK 35 pu-he/'et pu/to-e/le-vat
9OK 44 kie-lel/le-ni / ker-ki/ä-vät
10OK 53 ham-pa/hil-le/ni ha/joo-vat
11OK 224 Ve-li / kul-ta / veik-ko/se-ni
12OK 26 kau-nis / kas-vin/kump-pa/li-ni
13OK 2124 Lä-he nyt / kans-sa / lau-la/ma-han
(Huom: yhdeksäntavuinen.)
 
14OK 125 saa ke/ra sa/ne-le/ma-han
15OK 35 yh-te/hen y/hyt-ty/äm-me
16OK 44 kah-ta/'al-ta / käy-ty/äm-me
17OK 233 Har-voin / yh-te/hen y/hym-me
18OK 224 saam-me / toi-nen / toi-si/him-me
19OK 233 näil-lä / rau-koil/la ra/joil-la
20OK 422 po-loi/sil-la / Poh-jan / mail-la
21OK 323 Lyö-käm/me kä/si kä/te-hen
22OK 233 sor-met / sor-mi/en lo/ma-han
23OK 53 lau-lo/ak-sem/me hy/vi-ä
24OK 44 pa-ra/hi-a / pan-nak/sem-me
25OK 224 kuul-la / noi-en / kul-tai/si-en
26OK 26 tie-tä / mie-li/teh-toi/si-en
27OK 44 nuo-ri/sos-sa / nou-se/vas-sa
28OK 35 kan-sas/sa ka/su-a/vas-sa
29OK 233 noi-ta / saa-mi/a sa/no-ja
30OK 35 vir-si/ä vi/rit-tä/mi-ä
31OK 224 vyöl-tä / van-han / Väi-nä/möi-sen
32OK 224 al-ta / ah-jon / Il-ma/ri-sen
33OK 224 pääs-tä / kal-van / Kau-ko/mie-len
(Tavutus epävarma.)
 
34OK 422 Jou-ka/hai-sen / jou-sen / ties-tä
35OK 233 Poh-jan / pel-to/jen pe/ril-tä
36OK 44 Ka-le/va-lan / kan-ka/hil-ta
37OK 1232 Niit' en/nen i/so-ni / lau-loi
38OK 44 kir-ves/vart-ta / vuol-les/san-sa
39OK 233 nii-tä / äi-ti/ni o/pet-ti
40OK 44 vää-tes/sän-sä / värt-ti/nä-tä
41OK 224 mi-nun / las-na / lat-ti/al-la
42OK 224 ees-sä / pol-ven / pyö-ri/es-sä
43OK 53 mai-to/par-ta/na pa/hais-na
44OK 44 pii-mä/suu-na / pik-ka/rais-na
45OK 2133 Sam-po ei / puut-tu/nut sa/no-ja
(Huom: yhdeksäntavuinen.)
 
46OK 224 ei-kä / Lou-hi / luot-te/hi-a
47OK 332 van-he/ni sa/noi-hin / sam-po
48OK 224 ka-toi / Lou-hi / luot-te/hi-sin
49OK 332 vir-si/hin Vi/pu-nen / kuo-li
50OK 44 Lem-min/käi-nen / leik-ki/löi-hin
51OK 1133 Viel' on / mui-ta/ki sa/no-ja
52OK 44 on-gel/moi-ta / op-pi/mi-a
53OK 44 tie-o/hes-ta / tem-po/mi-a
54OK 44 ka-ner/vois-ta / kat-ko/mi-a
55OK 44 ri-su/kois-ta / rii-po/mi-a
56OK 35 ve-sois/ta ve/te-le/mi-ä
57OK 224 pääs-tä / hei-nän / hie-ro/mi-a
58OK 44 rai-ti/ol-ta / rat-ko/mi-a
59OK 44 pai-me/nes-sa / käy-es/sä-ni
60OK 26 las-na / kar-jan/lai-tu/mil-la
61OK 44 me-ti/sil-lä / mät-tä/hil-lä
62OK 44 kul-tai/sil-la / kun-na/hil-la
63OK 233 mus-tan / Muu-ri/kin jä/les-sä
64OK 233 Kim-mon / kir-ja/van ke/ral-la
65OK 2222 Vi-lu / mul-le / virt-tä / virk-koi
66OK 233 sa-e / saat-te/li ru/no-ja
67OK 2222 Virt-tä / tois-ta / tuu-let / toi-vat
68OK 233 me-ren / aal-to/set a/joi-vat
69OK 233 Lin-nut / liit-te/li sa/no-ja
70OK 224 pui-en / lat-vat / lau-se/hi-a
71OK 1232 Ne mi/nä ke/räl-le / kää-rin
72OK 44 so-vit/te-lin / som-me/lol-le
73OK 224 Ke-rän / pis-tin / kelk-ka/ha-ni
74OK 35 som-me/lon re/ko-se/he-ni
75OK 233 ve-'in / kel-kal/la ko/ti-hin
76OK 422 re-ko/sel-la / rii-hen / luok-si
77OK 2222 pa-nin / ai-tan / par-ven / pää-hän
78OK 44 vas-ki/se-hen / vak-ka/se-hen
79OK 2133 Vii-kon on / vir-te/ni vi/lus-sa
(Huom: yhdeksäntavuinen.)
 
80OK 233 kau-an / kai-hos/sa si/jais-nut
81OK 332 Ve-än/kö vi/lus-ta / vir-ret
82OK 224 la-pan / lau-lut / pak-ka/ses-ta
83OK 134 tuon tu/pa-han / vak-ka/se-ni
84OK 323 ra-si/an ra/hin ne/nä-hän
85OK 224 al-le / kuu-lun / kur-ki/hir-ren
86OK 233 al-le / kau-ni/hin ka/tok-sen
87OK 332 au-kai/sen sa/nai-sen / ar-kun
88OK 53 vir-si/lip-pa/han vi/ri-tän
89OK 413 ke-rit/te-len / pään ke/räl-tä
90OK 224 suo-rin / sol-mun / som-me/lol-ta
91OK 1232 Niin lau/lan hy/vän-ki / vir-ren
92OK 44 kau-ni/hin-ki / kal-kut/te-len
93OK 35 ruo-al/ta ru/ki-hi/sel-ta
94OK 44 o-lu/el-ta / oh-rai/sel-ta
95OK 1133 Kun ei / tuo-ta/ne o/lut-ta
96OK 44 ta-rit/ta-ne / taa-ri/vet-tä
97OK 224 lau-lan / suul-ta / lai-hem/mal-ta
98OK 44 ve-to/sel-ta / vie-ret/te-len
99OK 233 tä-män / il-tam/me i/lok-si
100OK 224 päi-vän / kuu-lun / kun-ni/ak-si
101OK 233 vai-ko / huo-me/nen hu/vik-si
102OK 224 uu-en / aa-mun / al-ke/hek-si
103OK 125 Noin kuu/lin sa/nel-ta/vak-si
104OK 224 tie-sin / virt-tä / teh-tä/väk-si
105OK 2213 yk-sin / meil-lä / yöt tu/le-vat
106OK 224 yk-sin / päi-vät / val-ke/a-vat
107OK 224 yk-sin / syn-tyi / Väi-nä/möi-nen
108OK 35 il-mes/tyi i/ki-ru/no-ja
109OK 44 ka-pe/hes-ta / kan-ta/jas-ta
110OK 53 Il-mat/ta-res/ta e/mos-ta
111OK 3222 O-li-pa / im-pi / il-man / tyt-tö
(Huom: yhdeksäntavuinen.)
 
112OK 233 ka-ve / luon-no/tar ko/re-a
113OK 233 Pi-ti / vii-kois/ta py/hyyt-tä
114OK 224 i-än / kai-ken / im-pe/yt-tä
115OK 233 il-man / pit-kil/lä pi/hoil-la
116OK 44 ta-sai/sil-la / tan-te/ril-la
117OK 44 I-kä/vys-tyi / ai-ko/jan-sa
118OK 35 ou-os/tui e/lä-mä/tän-sä
119OK 224 ai-na / yk-sin / ol-les/san-sa
120OK 35 im-pe/nä e/lä-es/sän-sä
121OK 233 il-man / pit-kil/lä pi/hoil-la
122OK 44 a-va/roil-la / au-ti/oil-la
123OK 1133 Jop' on / as-tuik/sen a/lem-ma
124OK 44 las-ke/u-si / lai-ne/hil-le
125OK 233 me-ren / sel-väl/le se/läl-le
126OK 44 u-la/pal-le / au-ke/al-le
127OK 2222 Tu-li / suu-ri / tuu-len / puus-ka
128OK 332 i-äs/tä vi/hai-nen / il-ma
129OK 233 me-ren / kuo-huil/le ko/hot-ti
130OK 44 lai-ne/hil-le / lai-ka/hut-ti
131OK 224 Tuu-li / neit-tä / tuu-it/te-li
132OK 233 aal-to / im-pe/ä a/je-li
133OK 323 ym-pä/ri se/län si/ni-sen
134OK 44 lak-ki/päi-en / lai-ne/hi-en
135OK 224 tuu-li / tuu-li / koh-tui/sek-si
136OK 233 me-ri / pak-suk/si pa/ne-vi
137OK 233 Kan-toi / koh-tu/a ko/vo-a
138OK 44 vat-san/täyt-tä / vai-ke/a-ta
(Tavutus epävarma.)
 
139OK 233 vuot-ta / seit-se/män sa/to-a
140OK 323 y-hek/sän y/rön i/ke-ä
141OK 224 ei-kä / syn-ny / syn-ty/mi-nen
142OK 233 luo-vu / luo-ma/toin si/ki-ö
143OK 2213 Vie-ri / im-pi / veen e/mo-na
144Virhe 2222 Ui-pi / i-ät / ui-pi / län-net
Virhe: lyhyt alkutavu runojalan nousussa. (Pääsääntö)
 
145OK 233 ui-pi / luo-te/het e/te-lät
146OK 2222 ui-pi / kaik-ki / il-man / ran-nat
147OK 332 tus-kis/sa tu/li-sen / syn-nyn
148OK 53 vat-san/vai-vois/sa ko/vis-sa
149OK 224 ei-kä / syn-ny / syn-ty/mi-nen
150OK 233 luo-vu / luo-ma/toin si/ki-ö
151OK 35 It-ke/ä hy/ryt-te/le-vi
152OK 2213 sa-nan / virk-koi / noin ni/me-si
153OK 134 Voi po/loi-nen / päi-vi/ä-ni
154OK 224 lap-si / kur-ja / kul-ku/a-ni
155OK 1233 Jo o-len / jou-tu/nut jo/hon-ki
(Huom: yhdeksäntavuinen.)
 
156OK 422 i-äk/se-ni / il-man / al-le
157OK 26 tuu-len / tuu-i/tel-ta/vak-si
158OK 35 aal-to/jen a/jel-ta/vak-si
159OK 233 näil-lä / väl-jil/lä ve/sil-lä
160OK 44 la-ke/'il-la / lai-ne/hil-la
161OK 332 Pa-rem/pi o/li-si / ol-lut
162OK 233 il-man / im-pe/nä e/le-ä
163OK 11123 kuin on / nyt tä/tä ny/ky-ä
164OK 413 vie-rä/hel-lä / veen e/mo-na
165OK 2114 vi-lu / tääll' on / ol-lak/se-ni
166OK 26 vai-va / vär-jä/tel-läk/se-ni
167OK 35 aal-lois/sa a/su-ak/se-ni
168OK 26 vees-sä / vie-ri/el-läk/se-ni
169OK 125 Oi Uk/ko y/li-ju/ma-la
170OK 224 il-man / kai-ken / kan-nat/ta-ja
171OK 224 Tu-le / tän-ne / tar-vit/tais-sa
172Virhe 125 käy tän/ne kut/sut-ta/es-sa
Virhe: pitkä alkutavu runojalan laskussa. (Pääsääntö)
 
173OK 224 Pääs-tä / pii-ka / pin-te/hes-tä
174OK 26 vai-mo / vat-san/vään-te/hes-tä
175OK 1232 Käy pi/an vä/le-hen / jou-'u
176OK 44 vä-le/hem-min / tar-vi/ta-han
177OK 233 Ku-lui / ai-ko/a vä/häi-sen
178OK 44 pi-rah/te-li / pik-ka/rai-sen
179OK 2222 Tu-li / sot-ka / suo-ra / lin-tu
180OK 35 len-te/ä le/kut-te/le-vi
181OK 323 et-si/en pe/sän si/jo-a
182OK 44 a-suin/maa-ta / ar-va/el-len
183Virhe 2222 Len-ti / i-ät / len-ti / län-net
Virhe: lyhyt alkutavu runojalan nousussa. (Pääsääntö)
 
184OK 233 len-ti / luo-te/het e/te-lät
185OK 1232 Ei löy/ä ti/lo-a / tuo-ta
186OK 35 paik-ko/a pa/hin-ta/ka-na
187OK 233 ku-hun / laa-ti/si pe/sän-sä
188OK 35 ot-tai/si o/lo-si/jan-sa
189OK 44 Lii-te/le-vi / laa-te/le-vi
190OK 35 ar-ve/lee a/jat-te/le-vi
191OK 233 Teen-kö / tuu-le/hen tu/pa-ni
192OK 35 aal-loil/len a/suin-si/ja-ni
193OK 233 Tuu-li / kaa-ta/vi tu/pa-sen
194OK 215 aal-to / vie a/suin-si/ja-ni
195OK 1223 Niin sil/loin ve/'en e/mo-nen
196OK 1322 veen e/mo-nen / il-man / im-pi
197OK 233 nos-ti / pol-ve/a me/res-tä
198OK 44 la-pa/luu-ta / lai-ne/hes-ta
199OK 323 sot-kal/le pe/sän si/jak-si
200OK 44 a-suin/maak-si / ar-ma/hak-si
201OK 1232 Tuo sot/ka so/re-a / lin-tu
202OK 44 lii-te/leik-se / laa-te/leik-se
203OK 2213 Kek-si / pol-ven / veen e/mo-sen
204OK 53 si-ner/väi-sel/lä se/läl-lä
205OK 26 luu-li / hei-nä/mät-tä/häk-si
206OK 44 tuo-re/hek-si / tur-pe/hek-si
207OK 44 Len-te/le-vi / lii-te/le-vi
208OK 224 pää-hän / pol-ven / las-ke/u-vi
209OK 233 Sii-hen / laa-ti/vi pe/sän-sä
210OK 233 mu-ni / kul-tai/set mu/nan-sa
211OK 233 kuu-si / kul-tais/ta mu/no-a
212OK 44 rau-ta/mu-nan / seit-se/män-nen
213OK 233 Al-koi / hau-to/a mu/ni-a
214OK 224 pää-tä / pol-ven / läm-mi/tel-lä
215OK 2222 Hau-toi / päi-vän / hau-toi / toi-sen
216OK 224 hau-toi / koh-ta / kol-man/nen-ki
217OK 2213 Jo-pa / tuos-ta / veen e/mo-nen
218OK 1322 veen e/mo-nen / il-man / im-pi
219OK 35 tun-te/vi tu/lis-tu/vak-si
220OK 44 hi-pi/än-sä / hiil-ty/väk-si
221OK 233 luu-li / pol-ven/sa pa/la-van
222OK 233 kaik-ki / suo-nen/sa su/la-van
223OK 44 Va-va/hut-ti / pol-ve/an-sa
224OK 35 jär-kyt/ti jä/se-ni/än-sä
225OK 233 mu-nat / vie-räh/ti ve/te-hen
226OK 233 me-ren / aal-to/hon a/jaik-se
227OK 323 kars-kah/ti mu/nat mu/ruik-si
228OK 44 kat-ki/e-li / kap-pa/leik-si
229OK 1232 Ei mu/nat mu/ta-han / jou-a
230OK 413 sie-pa/le-het / veen se/ka-han
231OK 323 Muut-tui/vat mu/rut hy/vik-si
232OK 44 kap-pa/le-het / kau-noi/sik-si
233OK 332 mu-na/sen a/lai-nen / puo-li
234OK 44 a-lai/sek-si / maa-e/mäk-si
235OK 332 mu-na/sen y/läi-nen / puo-li
236OK 44 y-läi/sek-si / tai-va/hak-si
237OK 44 y-lä/puo-li / rus-ke/ais-ta
238OK 44 päi-vö/sek-si / pais-ta/ma-han
239OK 44 y-lä/puo-li / val-ke/ais-ta
240OK 125 se kuuk/si ku/mot-ta/ma-han
241OK 134 mi mu/nas-sa / kir-ja/vais-ta
242OK 134 ne tä/hik-si / tai-va/hal-le
243OK 134 mi mu/nas-sa / mus-tu/kais-ta
244OK 224 ne-pä / il-man / pil-vi/löik-si
245OK 233 A-jat / eel-le/hen me/ne-vät
246OK 224 vuo-et / tuo-ta / tuon-nem/mak-si
247OK 224 uu-en / päi-vän / pais-ta/es-sa
248OK 215 uu-en / kuun ku/mot-ta/es-sa
249OK 2213 Ai-na / ui-pi / veen e/mo-nen
250OK 1322 veen e/mo-nen / il-man / im-pi
251OK 233 noil-la / vie-noil/la ve/sil-lä
252OK 44 u-tui/sil-la / lai-ne/hil-la
253OK 323 ees-sän/sä ve/si ve/te-lä
254OK 422 ta-ka/nan-sa / tai-vas / sel-vä
255OK 125 Jo vuon/na y/hek-sän/te-nä
256OK 53 kym-me/nen-te/nä ke/sä-nä
257OK 233 nos-ti / pää-tän/sä me/res-tä
258OK 44 ko-hot/ta-vi / kok-ko/an-sa
259OK 224 Al-koi / luo-a / luo-mi/an-sa
260OK 44 saa-u/tel-la / saa-mi/an-sa
261OK 323 sel-väl/lä me/ren se/läl-lä
262OK 44 u-la/pal-la / au-ke/al-la
263OK 224 Kus-sa / kät-tä / kään-nä/hyt-ti
264OK 224 sii-hen / nie-met / sii-vo/e-li
265OK 233 kus-sa / poh-ja/si ja/lal-la
266OK 44 ka-la/hau-at / kai-va/e-li
(Tavutus epävarma.)
 
267OK 224 kus-sa / il-man / kup-lis/ti-he
268OK 233 sii-hen / syö-ve/rit sy/ven-ti
269OK 224 Ky-lin / maa-han / kään-te/li-he
270OK 2132 sii-hen / sai si/le-ät / ran-nat
271OK 224 ja-loin / maa-han / kään-te/li-he
272OK 215 sii-hen / loi lo/hi-a/pa-jat
273OK 2222 pä-'in / pää-tyi / maa-ta / vas-ten
274OK 233 sii-hen / lait-te/li la/hel-mat
275OK 1232 Ui sii/tä u/lom-ma / maas-ta
276OK 53 sei-sat/te-li/he se/läl-le
277OK 233 luo-pi / luo-to/ja me/re-hen
278OK 35 kas-vat/ti sa/la-ka/ri-a
279OK 26 lai-van / las-ke/ma-si/jak-si
280OK 413 me-ri/mies-ten / pään me/nok-si
(Tavutus epävarma.)
 
281OK 1224 Jo o-li / saa-ret / sii-vot/tu-na
(Huom: yhdeksäntavuinen.)
 
282OK 233 luo-tu / luo-to/set me/re-hen
283OK 224 il-man / pie-let / pis-tet/ty-nä
284OK 1133 maat ja / man-te/ret sa/not-tu
285OK 332 kir-jat/tu ki/vi-hin / kir-jat
286OK 224 veet-ty / vii-vat / kal-li/oi-hin
287OK 1124 Viel' ei / syn-ny / Väi-nä/möi-nen
288OK 35 il-ma/u i/ki-ru/no-ja
289OK 224 Va-ka / van-ha / Väi-nä/möi-nen
290OK 233 kul-ki / äi-tin/sä ko/hus-sa
291OK 53 kol-me/kym-men/tä ke/se-ä
292OK 224 y-hen / ver-ran / tal-vi/a-ki
293OK 233 noil-la / vie-noil/la ve/sil-lä
294OK 44 u-tui/sil-la / lai-ne/hil-la
295OK 35 Ar-ve/lee a/jat-te/le-vi
296OK 2213 mi-ten / ol-la / kuin e/le-ä
297OK 44 pi-me/äs-sä / pii-los/san-sa
298OK 44 a-sun/nos-sa / ah-ta/has-sa
299OK 11222 kuss' ei / kon-sa / kuu-ta / näh-nyt
300OK 233 ei-kä / päi-ve/ä ha/vain-nut
301OK 332 Sa-no/vi sa/nal-la / tuol-la
302OK 224 lau-sui / tuol-la / lau-se/hel-la
303OK 1322 Kuu ke/ri-tä / päi-vyt / pääs-tä
304OK 323 o-ta/va y/hä o/pe-ta
305OK 233 mies-tä / ou-oil/ta o/vil-ta
306OK 44 ve-rä/jil-tä / vie-ra/hil-ta
307OK 233 näil-tä / pie-nil/tä pe/sil-tä
308OK 44 a-sun/noil-ta / ah-ta/hil-ta
309OK 224 Saa-ta / maal-le / mat-ka/mies-tä
(Tavutus epävarma.)
 
310OK 332 il-moil/len i/neh-mon / las-ta
311OK 224 kuu-ta / tai-von / kat-so/ma-han
312OK 35 päi-ve/ä i/ho-a/ma-han
313OK 44 o-ta/vais-ta / op-pi/ma-han
314OK 35 täh-ti/ä tä/hy-ä/mä-hän
315OK 1115 Kun ei / kuu ke/rit-tä/nyn-nä
316OK 224 ei-kä / päi-vyt / pääs-tä/nyn-nä
317OK 44 ou-os/te-li / ai-ko/jan-sa
318OK 35 tus-kas/tui e/lä-mä/tän-sä
319OK 422 lii-ka/hut-ti / lin-nan / por-tin
320OK 35 sor-mel/la ni/met-tö/mäl-lä
321OK 224 lu-kon / lui-sen / lui-ka/hut-ti
322OK 44 va-sem/mal-la / var-pa/hal-la
323OK 224 tu-li / kyn-sin / kyn-nyk/sel-tä
324OK 233 pol-vin / pors-tu/an o/vel-ta
325OK 2213 Sii-tä / suis-tui / suin me/re-hen
326OK 224 kä-sin / kään-tyi / lai-ne/he-sen
327OK 2123 jää-pi / mies me/ren va/ra-han
328OK 233 u-ros / aal-to/jen se/ka-han
329OK 2222 Vi-rui / siel-lä / vii-si / vuot-ta
330OK 2222 se-kä / vii-si / jot-ta / kuu-si
331OK 233 vuot-ta / seit-se/män ka/hek-san
332OK 332 Sei-sot/tui se/läl-le / vii-mein
333OK 35 nie-mel/le ni/met-tö/mäl-le
334OK 44 man-te/rel-le / puut-to/mal-le
335OK 224 Pol-vin / maas-ta / pon-nis/ti-he
336OK 44 kä-si/var-sin / kään-näl/ti-he
337OK 224 Nou-si / kuu-ta / kat-so/ma-han
338OK 35 päi-ve/ä i/ho-a/ma-han
339OK 44 o-ta/vais-ta / op-pi/ma-han
340OK 35 täh-ti/ä tä/hy-ä/mä-hän
341OK 1224 Se o-li / syn-ty / Väi-nä/möi-sen
(Huom: yhdeksäntavuinen.)
 
342OK 233 ro-tu / roh-ke/an ru/no-jan
343OK 44 ka-pe/hes-ta / kan-ta/jas-ta
344OK 53 Il-mat/ta-res/ta e/mos-ta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti